Első közlés – 2018. január 10.

Hungarofuturista Kiáltvány

Első közlés–2018. január 10.

Első közlés

Hungarofuturista Kiáltvány

Nemzeti és történelmi mítoszainkat megszállta a nacionalista ideológia, ezért vissza kell perelnünk őket, hogy újraépítsük a magyarságról való gondolkodás haladó formáit. A HUF célja a képzelet formáinak áthangolása térben és időben. – Az alábbiakban a Hungarofuturista Kiáltványt olvashatják, melyet hungarofuturista képanyaggal közlünk.


A hungarofuturizmus (HUF) a kulturális képzeletet kondícionáló mítoszfikció és esztétikai stratégia. Nemzeti és történelmi mítoszainkat megszállta a nacionalista ideológia, ezért vissza kell perelnünk őket, hogy újraépítsük a magyarságról való gondolkodás haladó formáit. A HUF célja a képzelet formáinak áthangolása térben és időben. Ez egyszerre történik az eredetnarratívák eltérítésével, kisajátításával, és a jövőre vonatkozó sejtések feletti monopólium birtokba vételével. A HUF ugyanis hisz az idő kizökkentésének erejében és az elmúlt, vagy talán sohasem volt jövőbe vetett bizalom helyreállításában.

 

1. KOZMOLÓGIA

A HUF egy kísérleti földrajz keretében újrateremti a Kárpátok flóráját és faunáját. A benső rendszerkritik(ák) csődje rámutatott arra, hogy irónia és reformálás helyett, „alternatív realizmusokra”, új fajokra, és új világokra van szükség. Ehhez a terraformáláshoz azonban fel kell vennünk egy földön kívüli pozíciót, mely az eredet megsokszorozásához szükséges distancia feltétele. Magyar Űrt követelünk magunknak a konzervatív Ég helyett! Ez nem eszképizmus, hiszen az Új Honfoglalás által nem adjuk fel a régi hazát, hanem az idegenség által írjuk át annak önazonosságát. Az Űr nem egy Másholba való vissza- és elvágyást jelent, hanem a geofilozófiai koncepcióinknak a Másholból való reformálását. Az Új Honfoglalás nemzeti XENOPOLITIKÁT és nemzeti XENOESZTÉTIKÁT igényel! Az afrofuturizmushoz hasonlóan itt is egy olyan identitáspoétikai képzeletgyakorlatról van szó, mely a kisebbségi identitással való radikális túlazonosulásra épít. A magyarságtudat hegemón elbeszéléseivel szemben egy alternatív magyarságtudat, a posztmagyarság felfedezése a cél. A posztmagyarságba való hungarofuturista átlépés kulcsa a metamorfózis. Szíriusz népeként érkeztünk ide, és így is térünk vissza! Most és mindörökké! Ebben a xenoesztétikai átalakulásban a nemzeti identitás önidegensége és önazonossága közti harmadik teret lakjuk be, amikor a kivételesség túlhajszolása által nem csupán a geopolitikai, hanem a humánideológiák is dekonstruálódnak. A nemzet eredetének kilövése az Űrbe a nemzet idejének fellazítását is jelenti, hiszen a történelem képzeletgyakorlattá való átalakítása olyan téridőzavart hoz létre, mely megnyitja a magyar táj jelenébe való beavatkozást – a fiktív múlt és a fiktív jövő felől egyszerre.
A posztmagyarrá-változásnak különböző formái vannak, melyek a hungarofuturista kozmológia tájékait lakják be az alábbi rendszertan szerint:

1.1. AKVATIKA
1.1.1. Imaginárius földrajzunk klausztrofób jellegét Trianonra vezetik vissza, ugyanakkor mi egy francia kastély ahhoz képest, hogy bolygónyi óceánokat vesztettünk el. Smafu! Nem bagatellizálni akarjuk a veszteséget, hanem rámutatni annak kozmikus léptékeire. A magyar bánat radikalizálása egyetlen reményünk és megváltó fegyverünk!
1.1.2. Az akvatikus trauma a belső tengerek elvesztését jelenti, amikor minden posztmagyar visszaréved az Eredetócánba.
1.1.3. Horthy volt az utolsó magyar seapunk, aki matrózmezben siratta a nemzet legnagyobb veszteségét. Sárkánytetoválása a legfőbb bizonysága annak, hogy a hungarofuturista lét = „tetovált lét” (Peter Sloterdijk).
1.1.4. Ezt ismerte fel Ferenczi Sándor a thalasszális regresszió fogalmának kidolgozása során, hiszen a kozmikus szülőcsatornán való átjutás a nemzettest számára is feldolgozhatatlan alapító esemény. A magyarság azóta is azért akar szaporodni, hogy tengerré-változzon.
1.1.5. Atlantisz elveszett, Trianon egy kabaré. Magyar delfineket! Nemo kapitány=Árpád.

 

 

1.2. FÖLD
1.2.1.Mivel a ház „antropokozmikus képmására” (Gaston Bachelard) formált kultúra építménye, és vele a pincétől a padlásig terjedő, vertikálisan tagolt hatalmi struktúra végleg összeomlott, a HUF a romokon virágzó parazita-építészet eszméjét hirdeti.
1.2.2. Éljen a zombi médiumok archeológiája, éljen a nekro-architektúrák anarchiája!
1.2.3. Az underground mindig „lefelé” próbált terjeszkedni, egyszerre nyomták „el” és „le”. A vakondavantgárd a kafkai odúlakó örököse, amely nem képes kilépni az önmaga és a hatalom által gerjesztett paranoid geográfiából. A HUF dekonstruálja a Nagy Avantgárd Odút, mert ás és ás, túlássa magát a Föld középpontjába, hogy leszámoljon a fent és lent ideológiai értékkategóriáival.
1.2.4. A Föld középpontjában posztmagyar városok növesztik kristályos kupoláikat míg a hungaroszaurusz keltetők Makovecz-katedrálisa egyre újabb fajokat ont a bolygó beleibe. Így árasztjuk el felülről és alulról, kívülről és belülről az új magyar hazát!

 

 

1.3. VIDÉK
1.3.1. A posztmagyar karnevál a vidék apokalipszise. A hatalom vertikalitása igazgatja a város és vidék dichotómiáját is, hiszen a szellemi polisz urai, a dzsentrik és a gyíkemberek vidékre szorították az alantas materializmust. De mi újra elhozzuk a központokba a parasztok bosszúját!
1.3.2. A HUF a glokalitás nevében felszámolja a központ és a periféria higiénikus elhatárolását!
1.3.3. GLOKALITÁS= lokális-globális parazitizmus!
1.3.4. Se a NYUGAT, se a KELET, hanem csillagközi invázió. Oda és vissza! A köztes harmadik xenopolitikája, amikor a posztapokaliptikus rommezőn szemétből emel technojurtákat Árpád kozmikus népe.

 

 

1.4. ŰR
1.4.1. „És várj reám, én szép hazám, VILÁGŰR!” írja Tamkó Sirató Károly, a HUF-kánon egyik klasszikus költője. „TÜK TÜK NOVAPUTY!” - hangzik ugyanez szíriusziul, mely a magyar nyelv őskódja, annak a posztplanetáris eredetnek a jele, mely kitüntet minden hungarofuturistát. Fedezd fel magadban a HUF-ot, és azonnal megtanulsz beszélni az őseid és unokáid nyelvén! Mert a dal egyszerre szól a múltban és a jövőben, ahogy a posztmagyarság sem valami eljövendő, hanem egy már-mindig-is jelenlévő tapasztalatforma.
1.4.2. A Szíriusz-rendszerből való csillagközi migráció gondolata a palóc, sumér és dogon eredetmítoszok központi motívuma, mely megalapozza a HUF xenoretorikáját. A Szíriusz egy olyan nem-hely, mely a képzeletgyakorlat ívét és gyorsulását garantálja. A posztmagyarrá-változás ebben az imaginárius vonzástérben történik meg, vagyis nem a Hold okozza metamorfikus kábulatunkat, hanem egy MÁSIK, sötétebb és idegenebb csillagközi mintázat.
1.4.3. Az űrlénnyé-változás idegenné tesz a saját hazádban, de ezzel csak lehetőséget kapsz, hogy találj egy újat, időben és térben szétszórva, egyszerre ugyanott és radikálisan máshol.

 

 

2. XENOBIOLÓGIA

2.1. Mit jelent a posztmagyar ébredés? Ez nem kafkai goblinizáció, ez büszke feltámadás! Fajok sokaságává hullunk szét Szíriusz fényei alatt, majd újra egyesülünk Mária országában. Regnum Marianum!
2.2. Velünk van a búsok népe, akik már akkor Kárpátokat járták buzogányaikkal és kereplőikkel, amikor a székelyek még hungaroszauroszok voltak.
2.3. De ettől még velünk vannak a székelyek és a hungaroszauroszok is!
2.4. Látjuk az ős-gyík-turul reptét a pikkelyes Hold körül, ahogy aztán megpihenve leszáll egy hüllő-arcú avar királyra!
2.5. Hungaroamazonok, lúdvércek, vajákosok, lósámánok, szépasszonyok és medveemberek! Aki nem velünk van, az is velünk van.
2.6. „A magyarság a magyar paraszt. Semmi sincsen már kívüle, ami magyar és mindenki, aki magyar, csak általa lehet az.” - írja Szabó Dezső.
2.6.1. Mit üzen ez a hungarofuturistáknak? Hogy menjetek szét a magyar falvakba, járjatok szét a magyar paraszt között! Szívjátok tele a tüdőtöket a lelkével! Hogy bennetek legyen a magyar paraszt, mint a kenyér és a hús a testben, mint az erő a friss növényekben, mint a hit a keresztes vitézben. A magyar paraszt legyen termésetek gyökere s virágaitok mélyebb színei! Itt minden igazi építés alapja a magyar paraszt. És sírboltot épít a magyarságnak mindenki, aki nem erre az alapra épít.
2.6.2. Csakhogy a sírbolt már elkészült. Bele kell lépnünk az élőhalott termelésbe, hogy újjászülethessen a magyarság. Kenyérként és húsként esszük meg a magyar paraszt kultúrájának maradékait. A rurális zombikultúra kisajátításával visszaemésztjük a faj ősi energiáját. Nincsenek evidenciáink, csak technológiai törmelékek, fényképek, hangfelvételek, subák és álbajszok. Színházat csinálunk a temetőből, ahol haláltáncot jár a népi esztétika.
2.7. Mamuttá-válás, hungaroszaurusszá-válás, technoparaszttá-válás, ezt a referencia nélküli metamorfózist praktizáljuk, hogy a hiány és távollét felől, intenzív gyászmunkával építsük újra a fajt. Gyászolok, tehát vagyok, kísértetek táplálják gyökereimet, de mégis kibomlik az alkonyi virág az antropocén kertjében.

 

 

3. ANAKRÓNIA

3.1. A HUF nem hisz a történeti futurizmus technoutópiájában. Nem töröljük el a múltat, mert retrofuturistaként egyszerre utazunk vissza és előre, hogy az idők kereszteződésében zaklassuk a jelent!
3.2. Az Űrbe-való-kivetődés és az Űrből-való-visszatérés téridő-hurka nem a Föld történelmétől való búcsúzás, hanem a történelem és a világ szétváltságának felmutatása. Ez az anakrónia eseménye. Posztmagyarrá-válás a jelenvalónak szétváltsága a jelenlétben, a jelen időnek a nem-egyidejűsége önmagával, vagyis a fantomok ideje. Ebben a fantomidőben látogatjuk a magyarokat az Űrből, ami a történelem szempontjából a vissza és az előre közti szakadás belakását és felügyeletét jelenti.
3.3. Nem nemzetkép van, hanem „nemzetgép” (Borbély András), mely a nemzeti tudattalant kondícionálja. A HUF feladata a nemzetgép megbontása, kisajátítása és újraprogramozása, mely az anakronizmusok megidézése által megy végbe.
3.4. Az anakronizmus géprombolás, de nem a kalapáccsal való filozofálás destruktív módján, hiszen nem a gépezet elpusztítása, hanem visszafoglalása a cél. A kalapács a gép működésének a felderítését szolgálja, tesztelést, ellenőrzést, felügyeletet, gondozást és „túlazonosulást” (Slavoj Žižek). Ez a hungarofuturista hazaszeretet definíciója: a nemzetgép irritációja a kalapács erotikájával.
3.5. A HUF követi, zaklatja és megszállja a nemzetgépet, majd ráakaszkodik, hogy addig irritálja az ideológiai kódot, míg végbe nem megy a túlazonosulás. A posztmagyar tehát nem tagadja és/vagy parodizálja a nemzetgép retorikáját, hanem az irónia fedezéke nélkül, a beomlásig hajtja túl.
3.6. Nincs magyarabb a posztmagyarnál.
3.7. Az eredmény paradox érzékiség, az ektoplazma hamis húsa, valami olyan, ami nem lehet, de mégis van. Ez a távollétszerű jelenlét a hungarofuturizmus létmódja, hiszen a posztmagyar honfoglalás nem más, mint kísértetjárás, amikor tájat lakhatatlanná tesszük, hogy újraalapítsuk a nemzetet. Nem először, nem másodszor és nem is harmadszor, hanem oda és vissza – hiszen a Szíriuszon minden megtörténik, amit itt elfojtanak.
3.8. Éljen Magyarország, éljen a haza!

 

 

4. PANTHEON

Csontváry Kosztka Tivadar, Bolyai János, Petőfi Sándor, Hunyadi János, Derkovits Gyula, Mátyás király, Ady Endre, Matolcsy György, Bartók Béla, Zrínyi Miklós, Verne Gyula, Bayer Zsolt, Liszt Ferenc, Csihar Attila, Arany János, Makovecz Imre, Zalatnay Sarolta, Móricz Zsigmond, Horthy Miklós, Lukács György, Tamkó Sirató Károly, Benczúr Gyula, Ligeti György, Esterházy Péter, II. Rákóczi Ferenc, Dezső Szabó, Kozsó, Garaczi László, Karády Katalin, Kossuth Lajos, Léda, Komjáthy Jenő, Kodály Zoltán, Jókai Anna, Árpád vezér, Janus Pannonius, Pataky Attila, Kaffka Margit, Attila hun király, Soros György, Szilárd Leó, Báthory Erzsébet, Németh László, Jancsó Miklós, Vörösmarty Mihály, Hernádi Gyula, Szendrey Júlia, Gulácsy Lajos, Csoóri Sándor, Kassák Lajos, Mick Jagger, Juhász Ferenc, Uitz Béla, Tamás Gáspár Miklós, Wittelsbach Erzsébet magyar királynő („Sisi”), Kölcsey Ferenc, Bogár László, Jókai Mór, Kádár János, Czóbel Minka, Moholy-Nagy László, Szaniszló Ferenc, Nagy László, XXX11 szíriuszi király, Csáth Géza, Erich von Däniken, Mézga Géza, Fekete György, Hajnóczy Péter, feLugossy László

 

(A magyarság posztdigitális tudattalanja alapján készített kollázsok: Miklósvölgyi Zsolt, Nemes Z. Márió, Lowas Péter, grafikai posztprodukció: Fridvalszki Márk)

Miklósvölgyi Zsolt – Nemes Z. Márió